راه اندازی مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم

هر كس كه خداوند حفظ كتابش را به او اعطا كرده اگر گمان برد به كسي چيزي بهتر از وي داده شده است با فضيلت‌ترين نعمت را كوچك شمرده است