بازگشت به صفحه کامل

زمان برگزاری مرحله اول بزرگسالان تهران

زمان برگزاری مرحله اول مسابقات بزرگسالان (تهران)

روز و تاریخ

رشته و ساعت برگزاری

رشته و ساعت برگزاری

دوشنبه 98/8/20

مسابقه کتبی خواهران و برادران

ساعت 10 الی 11

مسابقات شفاهی خواهران

13 الی 16

سه شنبه 98/8/21

مسابقات شفاهی برادران

8 الی 12

مسابقات شفاهی برادران

13 الی 16

 
توجه : برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری در مراکز استان ها به دبیر مرکز خود مراجعه فرمائید.