بازگشت به صفحه کامل

طرح همدلی

همکاران محترم می توانند هدایای نقدی خود را از طریق پرونده شخصی به شماره کارت زیر واریز نمایند.

6273811146432866 واریز به حساب گروه جهادی روح ا... (مرکز بسیج سازمان)