مرحله اول سیزدهیمن دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی در مراکز