مسابقات قرآن در مرکز ایلام

هر كس كه خداوند حفظ كتابش را به او اعطا كرده اگر گمان برد به كسي چيزي بهتر از وي داده شده است با فضيلت‌ترين نعمت را كوچك شمرده است